Addinol tegeleb aktiivselt REACH määruse rakendamisega

Euroopa Liidu uus kemikaalimäärus REACH seab ranged tingimused keemiliste ainete käitlemisele. Selle määruse kohaselt peavad tootjad, importijad ja kemikaale edasitöötlevad ettevõtted andmetega tõestama ümmarguselt 30 000 turustatava ja neile igal aastal lisanduva ca 500 uue aine ohu puudumist inimesele ja keskkonnale. Uus määrus puudutab ka pea kõiki määrdeaineid.

REACH on lühend ja tähendab Kemikaalide Registreerimine, Hindamine ja Autoriseerimine (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Kuigi määrus on kohustuslik ainult Euroopas, mõjutab see kõiki tootjad väljaspool Euroopa Liitu, kes soovivad ka edaspidi tarnida oma tooteid Euroopasse. Määrus jõustus 1. juunil 2007 ning Addinol tegeleb aktiivselt REACH määruse rakendamisega.

REACHi kohaselt on registreerimiskohustuslikud kõik ained, mille aastane tootmis- või importimiskogus on vähemalt üks tonn. Hetkel turustatavate ainete eelregistreerimine kestis kuni 30. novembrini 2008. Eelregistreerimisel tuleb üksnes teada anda aine nimi (k.a EINECS* ja CAS** number), tootja ja kogus. Seega on toiming võrdlemisi lihtne ega ole seotud suurte kuludega. Eelregistreeritud ainete nimekiri avaldati 2009. aasta alguses.

Addinol on REACHi mõistes allkasutaja, kuna toodab valmistisi. Seetõttu tuleb Addinolil täita järgmisi kohustusi: informeerida oma tarnijaid ja kliente muuhulgas koostisainetest, omadustest, ohtudest, käitlemisest, ladustamisest ja mürgisusest. Lisaks tuleb nende ainete kasutamisel järgida riski minimeerimise meetmeid ja neid vastavalt kirjeldada. Mõningatel juhtudel on nõutud kemikaaliohutuse aruande koostamine.

Meie tarnijatele kehtib registreerimiskohustus. Selleks, et nende aineid tohiks pärast 1. detsembrit 2008 edasi turustada, peavad need ained olema eelregistreeritud.

Järgnevatel aastatel peab eelregistreeritud ained registreerima olenevalt nende tootmis- või importimiskogusest 3,5 kuni 11 aastat pärast määruse jõustumist. Alles tegelik registreerimine on seotud kuludega. Juhul kui tootja/importija ei registreeri ainet määratud perioodi jooksul, tuleb aine turult eemaldada.

REACHi nõuete täitmisel tuleb olla äärmiselt hoolikas, kuna vastasel juhul võib nt ähvardada ainete ärakaotamine. Igasuguse riski välistamiseks valmistus Addinol põhjalikult REACHiks. Kõikide ainete ja valmististe puhul määrati nende kogus ja tarnija, defineeriti Addinoli positsioon tarneahelas ja vastavad kohustused. Kui mõne tooraine tootmine lõpetatakse, võib see mõjutada vastava määrdeaine koostist. Sel juhul informeerime aegsasti kõiki asjasse puutuvaid kliente.

Vastavalt REACH määruse artiklile 33 on Addinol kohustatud informeerima oma kliente sellest, kui tarnitavas tootes sisaldub rohkem kui 0,1% väga ohtlikku ainet (SVHC = VOA).

Väga ohtlike ainete nimekiri sisaldab praegu 15 erinevat ainet ning on avaldatud Euroopa Kemikaalide Agentuuri (ECHA) internetilehel aadressil http://echa.europa.eu.
Kõrge tarne- ja tooteturvalisuse huvides suhtub Addinol teavitamiskohustusse väga tõsiselt ning kinnitab, et tooted ei sisalda REACH määruse praeguse rakendamisseisu järgi koostisaineid, mis on toodetud:
SVHC (ohtlike omadustega ainete)
vPvt/ PBT (püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete)
CMR (kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete)
aktuaalse kandidaatide nimekirja (SVHC loetellu) kuuluvate ainete
baasil.

Seega järgitakse Addinoli toodete tootmisel rangelt ohutusnõudeid, mis garanteerivad kaitse inimese tervisele ja keskkonnale.

*European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
**Chemical Abstracts Service